Miljö & CSR

The green key

The Green Key delas ut av Stiftelsen Håll Sverige Rent. Det är en internationell miljömärkning för hotell, vandrarhem och campingplatser som tar extra hänsyn till miljön. Märkningen är ett bevis på hotellets arbete för en minskad miljöpåverkan och ett hållbart företagande. ProfilHotels kommer genom The Green Key att visa för såväl gäster som medarbetare att vi tar vårt miljöansvar fullt ut. Idag har Hotel President, Hotel Savoy, Central Hotel, Hotel Riddargatan, Calmar Stadshotell, Hotel Aveny, Copenhagen Plaza och Richmond Hotel miljömärkts och vi jobbar för att samtliga hotell i kedjan kommer att anslutas så snart som möjligt. Ett hotell som ansöker om märkningen The Green Key måste uppfylla ett antal obligatoriska kriterier inom olika områden så som miljöledning med miljöpolicy, miljömål och handlingsplaner samt minskad miljöpåverkan beträffande vatten, energi, råvaror och produkter.

Vad gör man för miljön?

Kriterierna omfattar flera områden som leder till en minskad miljöpåverkan. Det handlar bland annat om att personalen utbildas i miljöfrågor, att det finns källsortering för olika fraktioner, att man använder lågenergilampor, att endast miljömärkta rengörings- och tvättmedel används och att man erbjuder ekologiskt odlad mat.

Internationell miljömärkning

The Green Key drivs internationellt av Foundation for Environmental Education (FEE), en organisation som arbetar för hållbar utveckling genom flera olika miljöprogram, bland annat Blå Flagg och Grön Flagg och finns i 42 länder runt om i världen. Samtliga länder som är anslutna till The Green Key följer samma internationella kriterielista.

Vem delar ut the green key?

Stiftelsen Håll Sverige Rent ansvarar för The Green Key i Sverige. Håll Sverige Rent är en opinionsbildande organisation som verkar mot nedskräpning, för återvinning och ökad miljömedvetenhet. Arbetet bedrivs bland annat genom miljömärkning, kampanjer, projekt och utbildningar. Fråga gärna hotellets personal eller miljöansvarig om du vill veta mer om hotellets pågående miljöarbete.

Mer information om The Green Key finner du hos Håll Sverige Rent:
www.hsr.se/thegreenkey
thegreenkey@hsr.se
08-505 263 00

CSR

Etik och moral

På samma sätt som vår organisation i varje möte med kund har att motsvara och överträffa högt ställda förväntningar, ställer vi höga krav på både medarbetare och samarbetspartners. En förutsättning för att driva verksamhet med höga krav på andra är naturligtvis att som bolag uppträda som föredöme vad gäller respekt för etik och ingångna avtal. Vi strävar alltid efter att genom vårt agerande höja status och anseende för de branscher vi verkar i.

Inom Ligula Hospitality Groups samtliga verksamheter följer vi naturligtvis gällande lagar och kollektivavtal vad gäller löner, ersättningar och övriga villkor. Vi lägger stor vikt vid arbetsmiljön och har en övergripande koncernpolicy som implementeras vid varje driftsenhet. Naturligtvis följer samtliga bolag i koncernen gällande lagstiftning, regler och rekommendationer avseende god redovisningssed, beskattning och ekonomisk information.

Värderingar

Vi har i grund och botten samma syn på omvärlden som vi har på våra gäster – vi gör vad vi kan för att alla skall trivas hos oss. Bolaget arbetar aktivt med jämställdhet och motverkar alla former av diskriminering avseende t ex kön, etnicitet eller sexuell läggning.

Vår jämstäldhetspolicy

Med jämställdhet menar vi kvinnors och mäns, oavsett ursprung eller etnisk bakgrund, lika möjlighet i fråga om arbete, anställningsvillkor, utbildning, utveckling och förutsättningar i arbetet. Ligulas mål med jämställdheten är att ta tillvara kvinnors och mäns olika erfarenheter, kunskaper och värderingar för att utveckla bolaget och därigenom skapa arbetsglädje samt effektivitet.

För att uppnå jämställdhet och för att alla skall känna att målet är prioriterat skall följande eftersträvas i bolaget och på varje enhet

 • Respektive Platschef är ansvarig för att målet eftersträvas och att medvetenheten finns hos våra medarbetare.
 • Likvärdiga utvecklings-och befordringsmöjligheter är givetvis ett krav.
 • Arbetsmiljön skall utformas så att varken män eller kvinnor hindras från anställning.
 • Vid rekrytering skall mångfald och könsfördelning aktivt analyseras.
 • Varje form av sexuella, religiösa, politiska eller etniska trakasserier är förbjudna.
 • Arbetsmiljöpolicy

  Koncernen skall ständigt arbeta för att förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för bolagets medarbetare så att arbetsförhållandena främjar var och ens hälsa samt motivation och engagemang i arbetet.

  Koncernen anser att en bra arbetsmiljö lönar sig såväl mänskligt som ekonomiskt för medarbetaren och bolaget. Ledarskapet i bolaget skall stödja och utveckla en god arbetsmiljö. På cheferna vilar ett särskilt ansvar för den psykosociala arbetsmiljön. Utöver detta har alla medarbetare i koncernen ett grundläggande arbetsmiljöansvar. Koncernen skall genom förebyggande åtgärder som integreras i det ordinarie arbetet arbeta för att minska arbetsskador, olycksskador, sjukfrånvaro och ohälsa. Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att medarbetarna inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. I Koncernen har alla anställda rätt till samma bemötande, integritet och respekt för sin person.

  Koncernen accepterar inte kränkande särbehandling, d v s att återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt, som kan leda till att arbetstagaren ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

  Om arbetsskada eller ohälsa uppstår skall adekvata insatser genast vidtas. Kan bristerna inte omedelbart åtgärdas skall de dokumenteras och läggas in i en tidsbestämd handlingsplan.Medarbetare som utsatts för våld, hot eller rån skall erhålla professionell hjälp.

  Stöd till behövande

  Ligula Hospitality Group har i många år stöttat Nordens Ark, en privat ideell stiftelse som arbetar för att ge utrotningshotade djur en framtid. . De bedriver avel, uppfödning, forskning och utbildning samt arbetar med att sprida kunskap om biologisk mångfald. Med vårt stöd hoppas vi kunna bidra till en populationsökning av den utrotningshotade järven samt stödja de åtgärder som behövs för att förbättra miljön arten lever i.

  Vi har vidare ett stort engagemang i utsatta barns situation runt om i världen. Vi ger bland annat ekonomiskt stöd till Rädda Barnen och SOS Barnbyar. Genom ekonomiskt stöd och besök på plats är Ligula Hospitality Group även engagerat i de barn som drabbas i en av världens äldsta väpnade konflikter. Det rör sig om de stora flyktingströmmar, varav många barn, av karenskt ursprung som förföljs i Burma och flyr över gränsen in i Thailand.

  I dag stödjer organisationen connect3e två barnhem och en förskola för karener i mellersta Thailand. Alla anställda är karenska flyktingar. De 3e:en står för Embrace, Educate och Empower.